Teddy's Hike 2019 - Loveland Community Kitchen - pomranka