Teddy's Hike 2018 - Loveland's Community Kitchen - pomranka